Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Phần Thưởng Tống - Liêu Đại Chiến

PHẦN THƯỞNG TỐNG - LIÊU ĐẠI CHIẾN

 

Điểm này dùng để xếp hạng trong chiến trường cho từng cá nhân hoặc dùng để xác định thắng - thua từng trận. Theo quy tắc càng nhiều càng tốt.

 

 Điểm tích lũy

 Thảo Cốc Chiến

Vật phẩm Nộp tại Quân Nhu Quan Nộp tại Nạn dân
Lương thảo sơ cấp 1 điểm tích lũy/ 1 lương thảo 4 điểm tích lũy/10 lương thảo
Lương thảo trung cấp 2 điểm tích lũy/ 1 lương thảo 10 điểm tích lũy/10 lương thảo
Lương thảo cao cấp 3 điểm tích lũy/ 1 lương thảo 12 điểm tích lũy/10 lương thảo
Huyền Thiết Khoáng Thạch 8 điểm tích lũy/ 1 lương thảo  

 

 Thôn Trang Chiến

Nhận thêm điểm tích lũy Điểm tích lũy tăng
Giết Bách Sự Thông 1
Giết NPC thù hận 5
Giết NPC phẫn nộ 8
Giết NPC giận dữ 10
Tìm thấy NPC thổ dân trước 5

Điểm tích lũy khi tiêu diệt NPC

 

 Pháo Đài Chiến

Nhận thêm điểm tích lũy Điểm tích lũy tăng
NPC Thổ dân 1
NPC Pháo đài canh phòng 1
NPC Pháo đài 10
Binh sĩ 2
Hiệu úy 3
Đô thống 4
Tiên phong 7
Tướng quân 12
Nguyên soái 15

Điểm tích lũy khi tiêu diệt NPC

 

 Chiến Trường Nhạn Môn Quan

- Hộ tống Nạn dân được 2 điểm tích lũy và quân công.

- Liên trảm càng cao tích lũy và quân công càng nhiều.

- Giết NPC cũng được điểm tích lũy (không tính liên trảm).

- Chết bị trừ điểm tích lũy và quân công (tối đa về 0).

 

 Điểm công trạng

 Các loại Quân hàm ứng với điểm công trạng

Quân hàm Điểm công trạng
Hiệu úy 15.000
Đô thống 50.000
Tiên phong 80.000
Tướng quân 120.000
Nguyên soái 250.000

 

 Khấu trừ quân công

- Trên 80.000 điểm công trạng mỗi tuần sẽ khấu trừ 1/8 trên số quân công hiện có, tối đa giảm còn 80.000 thì ngưng.

- Nếu liên tiếp nhiều tuần không tham gia chiến trường có khả năng bị giảm liên tục.

 

 Phần thưởng chiến trường lớn

 Phe thắng

Hình thức nhận thưởng Phần thưởng
Công trạng Điểm tích lũy
Không dùng Quân Công 2.500 400
Dùng Quân Công Chương 5.000 400
Dùng Quân Công Đại 12.500 400
Dùng Quân Công Huy Hoàng 25.000 400
Dùng Quân Công Vinh Dự 35.000 400

 

 Phe thua

Hình thức nhận thưởng Phần thưởng
Công trạng Điểm tích lũy
Không dùng Quân Công 1.500 200
Dùng Quân Công Chương 3.000 200
Dùng Quân Công Đại 7.500 200
Dùng Quân Công Huy Hoàng 15.000 200
Dùng Quân Công Vinh Dự 21.000 200

 

 Phần thưởng chiến trường nhỏ

 Phe thắng

Hình thức nhận thưởng Phần thưởng
Công trạng Điểm tích lũy
Không dùng Quân Công 1.200 200
Dùng Quân Công Chương 2.400 200
Dùng Quân Công Đại 6.000 200
Dùng Quân Công Huy Hoàng 12.000 200
Dùng Quân Công Vinh Dự 16.800 200

 

 Phe thua

Hình thức nhận thưởng Phần thưởng
Công trạng Điểm tích lũy
Không dùng Quân Công 800 100
Dùng Quân Công Chương 1.600 100
Dùng Quân Công Đại 4.000 100
Dùng Quân Công Huy Hoàng 8.000 100
Dùng Quân Công Vinh Dự 11.200 100

 

  Tổng quản Kính Bút!