Nạp tiền Đăng ký
Hoạt động ngày
Tin Tức
Trang chủ   ›  
Tiến Cử Quân Hàm Tống - Liêu Đại Chiến

TIẾN CỬ QUÂN HÀM TỐNG - LIÊU

 

 Nguyên Soái tiến cử quân hàm

- Vào ngày thứ Bảy, người có công trạng cao nhất mỗi bên (từ 250.000 công trạng trở lên) sẽ được phong Nguyên Soái.

- Vào ngày chủ nhật Nguyên Soái có thể tiến hành tiến cử quân hàm

 

 NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

 

Triệu Phổ

 

- Vị trí: Biện Kinh (175/166)

 

 

 Tiến cử quân hàm Tiên phong

- Điều kiện:

+ 2 Nữ Oa Tinh Thạch

+ Đạt 120.000 công trạng trờ lên

 

- Các bước tiến cử

+ Bước 1: Nguyên soái chủ tổ đội với 1 người muốn tiến cử

+ Bước 2: Nguyên Soái đối thoại với NPC Triệu Phổ 

+ Bước 3: chọn và xác nhận tiến cử Tiên Phong 

 

- Tiến cử thất bại

 

- Tiến cử thành công

 

Lưu Ý: Khi được tiến cử thành công để kiểm tra quân hàm mở khung tin tức chiến trường sẽ thấy quân hàm Tiên Phong rõ ràng.

Sau khi được  Nguyên soái tiến cử thành công

 

 Tiến cử quân hàm Tướng Quân

Điều kiện:

+ 3 Nữ Oa Tinh Thạch

+ Đạt 250.000 công trạng trờ lên

 

Các bước tiến cử

Bước 1: Nguyên soái chủ tổ đội với 1 người muốn tiến cử

Bước 2: Nguyên Soái đối thoại với NPC Triệu Phổ 

Bước 3: chọn và xác nhận tiến cử Tướng Quân

 

- Tiến cử thất bại

 

- Tiến cử thành công

 

Lưu Ý: Khi được tiến cử thành công để kiểm tra quân hàm mở khung tin tức chiến trường sẽ thấy quân hàm Tướng Quân rõ ràng.

Sau khi được Nguyên soái tiến cử thành công

 

 Những điều lưu ý khi tiến cử

- Nguyên Soái chỉ tiến cử được từ 0h00 – 24h00 ngày Chủ nhật

- Nguyên Soái phải làm chủ tổ đội với 1 người muốn tiến cử 

- Mỗi lần Nguyên Soái chỉ tiến cử được 1 người

- Nguyên Soái mỗi phe chỉ được tiến cử 3 Tiên Phong và 4 Tướng quân

- Quân hàm đươc tiến cử chỉ có hiệu lực trong tuần (21h thứ 7 sẽ đánh giá lại quân hàm)

- Ngoài ra Tướng Quân có thể tiến cử được 2 Tiên Phong

 

  Tổng quản Kính Bút!